Historie

Et enormt studentengasjement og giverglede førte til at Vassfjellkapellet kunne tas i bruk høsten 1973.

På halvårsmøtet i februar 1969 ble det fattet vedtak om at Trondheim Kristelige Studentlag (TKS) skulle bygge et sportskapell i daværende Klæbu kommune. Det var daværende studentprest Helland som hadde en visjon om et sportskapell som skulle være Trondheim Kristelige Studentlags eget weekend-senter. Arkitektstudentene Steinar Romedal, Jan Oddvar Hareide, I. Tolo og O. Holen begynte arbeidet med å tegne kapellet, og de kunne legge fram tegningene våren 1971.

En byggekomité på 3 medlemmer ble nedsatt 17. mai 1971, og den bestod av Jan Oddvar Hareide, Kjell Egil Helgøy som representant for studentene, og Tormod Nødtvedt. Disse gikk umiddelbart i gang med ekskursjon, befaring og prosjektering av kapellet. Komitéen jobbet faktisk så intenst at de som regel ikke rakk å avvikle ordinære komitémøter. I stedet ble planlegging og vedtak foretatt ved hjelp av hyppige telefonkontakter.

Fra før av eksisterte det en skogsbilvei som gikk nesten opp til kapellet. Siste del av veistrekningen gikk over myrlendt terreng, og de første materialene måtte derfor fraktes oppover på vinterføre. Det første som måtte skaffes var elektrisk kraft. Standard Telefon og Kabelfabrikk gav en komplett høyspentkabel som ble brukt som forsøkskabel av Sterkstrømsinstituttet på NTH. Det var daværende professor Inge Johansen som fikk i stand dette samarbeidet.

Grunnarbeidene var kommet godt i gang med bl.a. utsprenging av tomta da studentlaget arrangerte en friluftsgudstjeneste på byggeplassen 28. mai 1972. På forhånd hadde man i februar samme år fått boret etter grunnvann på stedet. Byggearbeidene skjøt fart på høsten med arbeidsleir og dugnad. Det var stor entusiasme blant studentene, og det var ikke vanskelig å få folk til å stille opp til byggearbeid. Primus motor for byggeledelse og økonomi var Tormod Nødtvedt som la ned en stor innsats av sin fritid i prosjektet.

Byggingen av Vassfjellkapellet

Som startkapital hadde studentlaget et bankinnskudd på kr. 40.000,-. Før byggestart ble det tatt opp et byggelån på kr. 50.000,- i Forretningsbanken. Den videre finansiering av kapellet ble besørget av 1000-kroners-rulling. Det var en enorm giverglede, og studentene tegnet seg for å gi 1000 kroner, noe som tilsvarte et helt semesters studielån på den tiden! Lagskort hadde på 1970-tallet en omsetning på omtrent 900.000 kr, og hvert år ble det tilført ca 30 – 40.000 kr til byggingen av Vassfjellkapellet fra overskuddet av lagskort. Økonomien til kapellet har hele tiden vært sunn, og kapellet ble meget tidlig gjeldfritt takket være innsamlede midler.

16. september 1973 ble første byggetrinn, dvs. kapellstua, kjøkken og bad, tatt i bruk. Selve kapellet ble vigslet av biskop Tord Godal, søndag 4. mars 1974.

Byggetrinn 2, annekset, ble reist i perioden 1975 – 1977. Det var arkitekt Steinar Romedal som tegnet dette byggetrinnet.

I 1977, samme året som Trondheim Kristelige Studentlag kjøpte Berg Prestegård, startet byggingen av tredje byggetrinn: lederrommene og bønnerom. Dette arbeidet pågikk samtidig som det ble skiftet tak på Berg Prestegård, og Tormod Nødtvedt var byggeleder på begge stedene samtidig.

Reising av klokketårnet på Vassfjellkapellet
Reising av klokketårnet i 1980. Dette ble senere motiv for Lagets (NKSS) logo på 2000-tallet.

Siste prosjekt var å reise klokketårnet, og dette skjedde i 1980. Det var arkitekt Risan som tegnet tårnet i 1979.

Alt i alt er Vassfjellkapellet et imponerende stykke arbeid som ble utført på dugnad av studenter på 1970-tallet. Entusiasmen og givergleden blant studentene var stor, og vi som i dag nyter godt av dette arbeidet er stor takk skyldig til studentgenerasjonene før oss og ikke minst de enkeltpersonene som gikk i spissen og ledet dette arbeidet.

Tormod Nødtvedt - Leder av Byggekomiteen
Tormod Nødtvedt, leder av Byggekomiteen